(+34) 919 332 744

Contacto

Tlf. 919 332 744 - 919 332 755

lunes - viernes 9.00 - 20.30 y sábados 9.00 - 13.30

Menu

Oposiciones Maestros CATALUÑA

OPOSICIONS DE

 

MESTRES CATALUNYA

 

NOVA Preparació LOMLOE

OPOSICIONS DE

MESTRES

CATALUNYA

NOVA Preparació LOMLOE

Assegurem la millor preparació amb tots els canvis i novetats imprescindibles per aconseguir els millors resultats.

Classes i temaris actualitzats per a que un any més el nostre alumnat segueixi obtenint la majoria de les places.

Descarrega un tema mostra

Preus

Matricula’t Aquí

Cursos Homologats

Prevista oferta històrica de places a Catalunya

Per què 2024 és la millor oportunitat?

 • Han anunciat la oferta d’ocupació pública docent més gran de la història: Més de 150.000 places.
 • Serà l’última convocatòria amb 25 temes, la següent passaran a ser 60 temes.
 • Segurament és la darrera convocatòria de mestres amb el sistema actual d’accés.
 • Volen incloure requisits o proves d’anglès i tecnologia en convocatòries futures.
 • En algunes branques pot passar com a secundària 2018, que en algunes comunitats s’ha obtingut plaça amb un 5 perquè van aprovar menys persones que les places que hi havia en algunes especialitats.
 • Per a interinitats a la majoria de comunitats guarden la nota obtinguda a l’oposició fins a 10 anys.

PLACES LIMITADES

ENCARA POTS MATRICULAS-TE

AQUEST ANY UNA PLACA

ÉS TEVA!

Classes Setmanals

Plataforma Online

Material Inclòs

ORIENTACIÓ INDIVIDUAL

SENSE COMPROMÍS

NOVETATS – PREVISIONS – CANVIS

Resultats de Magister*:

 • En 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012,… més del 50% de les places les van obtenir Alumnes de Magister.

ELS PREUS INCLOUEN TOT EL MATERIAL en carpetes mensuals (Tots els temes totalment desenvolupats, resums dels temes, una programació totalment desenvolupada, totes les unitats didàctiques desenvolupades,…).

COM PREPAREM LES OPOSICIONS?

A Magister se segueix una metodologia única que fa que els nostres opositors estalviïn fins a un 50% del temps en la preparació.

Aquesta metodologia es basa en els elements següents:

 • Curs inicial de Tècniques d’Estudi
 • Tallers per a l’ÈXIT on es treballen tots els elements que no són de l’especialitat, però que són imprescindibles per superar l’oposició:

     – Taller d’organització i gestió de l’estudi

     – Taller d’expressió escrita (més d’un 20% dels opositors suspenen per errors en el desenvolupament de les proves escrites)

     – Taller d’Expressió Oral

 • Entrega de tot el material necessari perquè l’opositor només s’hagi de centrar en tres aspectes:

  – Personalitzar

  – Estudiar/Practicar

  – Realitzar Simulacres d’Oposició amb Magister (Adicional a l’horari de classe)

 • En les preparacions en què es dóna el material, aquest inclou els següents:

  – Temari complet exclusiu de Magister, amb l’extensió i els complements necessaris perquè no cal consultar cap altra font.

  – Diferents tipus de pràctics de l’especialitat amb la resolució detallada.

  – Teoria detallada de la programació i de les unitats didàctiques. Això permet tenir la base i els arguments per poder fer les proves orals de defensa i exposició.

 • Què es treballa a les classes?

  Totes les preparacions inclouen classes presencials o per videoconferència en què es treballen els elements següents en funció de la modalitat triada:

  – Temari: S’expliquen els aspectes principals de cadascun dels temes que composen el temari. S’hi inclou un resum per facilitar l’estudi.

  – Pràctics: Es treballen pràctics dels diferents àmbits del coneixement de l’especialitat amb les estratègies de resolució per poder donar resposta al que se’ns sol·licita a la convocatòria.

  – Programació: Es donen pautes per elaborar, defensar i personalitzar cadascun dels apartats que componen la programació didàctica.

  – Unitats didàctiques: es treballen els models de les unitats didàctiques i es donen pautes per personalitzar i exposar les pròpies.

TOTES LES MODALITATS DE PREPARACIÓ AMB MATERIAL INCLOUEN:

 • MATERIAL:

  Nova Edició Garantida, inclosa a la preparació

  · El millor material, actualitzat constantment gràcies a més de 300 professionals.
  · Temaris revisats i actualitzats amb la LOMCE i els seus nous programes.
  · Es lliura una carpeta cada mes amb tot el material que es farà servir aquest mes.
  · S’hi inclouen els temes, els pràctics, la programació i material addicional.
  · Cada tema va acompanyat del seu resum.
  · S’orienta a l’opositor per presentar-se a qualsevol comunitat.
  · S’entreguen pràctics addicionals als realitzats a classe.
  · Nous pràctics i programacions cada any incloent darrers exàmens.
  · S’orienta els alumnes que volen presentar-se a diverses comunitats autònomes.

 • LA CLASSE:

  · Preparació Nacional amb classes presencials a més de 25 províncies.
  · Cada mes es dóna part de: Temes, Pràctics i Programació.
  · Assimilació gradual al llarg de l´any de totes les parts de l´oposició.
  · Més hores dedicades a la resolució de pràctics.
  · Més hores dedicades a la programació.
  · Professors amb àmplia experiència.
  · Teoria, Pràctics i Programació repartida entre diversos professors especialistes.
  · Explicació a classe dels punts més importants de cada tema.

 • ELEMENTS ADDICIONALS:

  inclòs

  · Plataforma e-learning amb la legislació i amplis continguts de suport.
  · Conferències gratuïtes relacionades amb làrea de formació.
  · Taller de planificació i organització personal.
  · Taller de comunicació oral.
  · Taller de redacció específica per a l’oposició.
  · Enviament d’informació important per als alumnes per correu electrònic i SMS.
  · Accés gratuït a la Mediateca de Magister (Espai Magister).
  · Consulta de dubtes per email o plataforma en línia.

 • TEMPS ADDICIONAL FORA DE CLASSE:

  inclòs

  · Simulacres de l’examen de l’oposició.
  · Curs gratuït de tècniques d’estudi / d’ansietat.
  · Pràctica de la defensa de la programació una vegada aprovat el primer examen.

Requisits Generals:

 1. Nacionalitat: haurà de concórrer alguna de les circumstàncies següents:
  1. Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d’algun Estat al qual sigui aplicable el Reglament (UE) número 492/2011 del Parlament europeu i del Consell de 5 d’abril de 2011 , relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres Estats parteix a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
  2. Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, els familiars del ciutadà de la Unió Europea o d’un altre Estat part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, quan l’acompanyin o s’hi reuneixin, en els termes que disposa l’article 2 del citat Reial Decret 240/2007. De conformitat amb el Reial Decret 276/2007 de 23 de febrer, aquells aspirants que no posseeixin nacionalitat espanyola i que del seu origen no es dedueixi el coneixement implícit de l’idioma castellà, o no posseeixin algun dels títols pels quals es poden considerar exempts , hauran de realitzar una prova per acreditar-ne la competència, tal com es desenvolupa a l’Annex II d’aquesta Resolució.
 2. Tenir complerta ledat mínima daccés a la funció pública i no haver assolit ledat màxima establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.
 3. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s’opta, així com posseir la capacitat funcional per a l’exercici d’aquestes.
 4. No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial. Els aspirants la nacionalitat dels quals sigui diferent de l’espanyola, han d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, a l’Estat, l’accés a la funció pública.
 5. No ser funcionari de carrera, en pràctiques ni estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari del mateix Cos al qual es pretén ingressar, llevat que es concorri al procediment per a l’adquisició de nova especialitat a què es refereix el Títol V del Reial Decret 276/2007 , de 23 de febrer. f) Atès que els llocs objecte de la present convocatòria tenen contacte habitual amb menors, l’ha d’acreditar el participant no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d’acord amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei. Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

Requisits Específics:

  • Títol de Mestre o títol de Grau corresponent (Grau en Educació Infantil o Grau en Primària amb les diferents mencions).
  • Títol de Diplomat en Professorat dEducació General Bàsica.
  • Títol de Mestre d’Ensenyament Primari.

Important revisar sempre la normativa vigent i la darrera convocatòria del cos i comunitat en què oposita l’alumne.

Totes les condicions i requisits s’han de reunir en la data en què els terminis de presentació d’instàncies i s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

És recomanable disposar del nombre més gran de punts de formació.

A la calculadora de punts a www.magister.com/calculadora/pots comprovar els punts que tens i seguir les recomanacions per obtenir els que et falten.

Per què escollir Magister?

 • Any rere any obtenim el nombre més gran d’aprovats amb plaça
 • 70 anys de dedicació exclusiva al professorat
 • Els nostres materials són la referència a la majoria de Tribunals d’Oposició
 • Som un equip de més de 300 prestigiosos funcionaris i professors universitaris
 • Preparem per a totes les comunitats autònomes
 • Cada any incloem nous pràctics, programacions i recursos
 • La nostra metodologia i materials permeten als opositors estalviar fins a un 50% del temps i obtenir els millors resultats
 • Realitzem un seguiment individual de l’alumne a través de simulacres d’exàmens, tutories, pràctics express, simulacres de la segona prova…

Per què és la millor oportunitat?

 • Fins al 2024 han anunciat la major oferta d’ocupació pública docent de la història: Més de 150.000 places
 • Serà la darrera convocatòria amb 25 temes, la següent passaran a ser 60 temes
 • Segurament sigui la darrera convocatòria de mestres amb el sistema actual d’accés
 • Volen incloure requisits o proves d’anglès i tecnologia en convocatòries futures
 • En algunes branques pot passar com a secundària 2018, que en algunes comunitats s’ha obtingut plaça amb un 5 en haver aprovat menys persones que les places que hi havia en algunes especialitats
 • Per a interinitats a la majoria de comunitats guarden la nota obtinguda a l’oposició fins a 10 anys
Preu

ELS PREUS INCLOUEN TOT EL MATERIAL en carpetes mensuals (Tots els temes totalment desenvolupats, resums dels temes, una programació totalment desenvolupada, totes les unitats didàctiques desenvolupades,…).

Descripció

COM PREPAREM LES OPOSICIONS?

A Magister se segueix una metodologia única que fa que els nostres opositors estalviïn fins a un 50% del temps en la preparació.

Aquesta metodologia es basa en els elements següents:

 • Curs inicial de Tècniques d’Estudi
 • Tallers per a l’ÈXIT on es treballen tots els elements que no són de l’especialitat, però que són imprescindibles per superar l’oposició:

     – Taller d’organització i gestió de l’estudi

     – Taller d’expressió escrita (més d’un 20% dels opositors suspenen per errors en el desenvolupament de les proves escrites)

     – Taller d’Expressió Oral

 • Entrega de tot el material necessari perquè l’opositor només s’hagi de centrar en tres aspectes:

  – Personalitzar

  – Estudiar/Practicar

  – Realitzar Simulacres d’Oposició amb Magister (Adicional a l’horari de classe)

 • En les preparacions en què es dóna el material, aquest inclou els següents:

  – Temari complet exclusiu de Magister, amb l’extensió i els complements necessaris perquè no cal consultar cap altra font.

  – Diferents tipus de pràctics de l’especialitat amb la resolució detallada.

  – Teoria detallada de la programació i de les unitats didàctiques. Això permet tenir la base i els arguments per poder fer les proves orals de defensa i exposició.

 • Què es treballa a les classes?

  Totes les preparacions inclouen classes presencials o per videoconferència en què es treballen els elements següents en funció de la modalitat triada:

  – Temari: S’expliquen els aspectes principals de cadascun dels temes que composen el temari. S’hi inclou un resum per facilitar l’estudi.

  – Pràctics: Es treballen pràctics dels diferents àmbits del coneixement de l’especialitat amb les estratègies de resolució per poder donar resposta al que se’ns sol·licita a la convocatòria.

  – Programació: Es donen pautes per elaborar, defensar i personalitzar cadascun dels apartats que componen la programació didàctica.

  – Unitats didàctiques: es treballen els models de les unitats didàctiques i es donen pautes per personalitzar i exposar les pròpies.

TOTES LES MODALITATS DE PREPARACIÓ AMB MATERIAL INCLOUEN:

 • MATERIAL:

  Nova Edició Garantida, inclosa a la preparació

  · El millor material, actualitzat constantment gràcies a més de 300 professionals.
  · Temaris revisats i actualitzats amb la LOMCE i els seus nous programes.
  · Es lliura una carpeta cada mes amb tot el material que es farà servir aquest mes.
  · S’hi inclouen els temes, els pràctics, la programació i material addicional.
  · Cada tema va acompanyat del seu resum.
  · S’orienta a l’opositor per presentar-se a qualsevol comunitat.
  · S’entreguen pràctics addicionals als realitzats a classe.
  · Nous pràctics i programacions cada any incloent darrers exàmens.
  · S’orienta els alumnes que volen presentar-se a diverses comunitats autònomes.

 • LA CLASSE:

  · Preparació Nacional amb classes presencials a més de 25 províncies.
  · Cada mes es dóna part de: Temes, Pràctics i Programació.
  · Assimilació gradual al llarg de l´any de totes les parts de l´oposició.
  · Més hores dedicades a la resolució de pràctics.
  · Més hores dedicades a la programació.
  · Professors amb àmplia experiència.
  · Teoria, Pràctics i Programació repartida entre diversos professors especialistes.
  · Explicació a classe dels punts més importants de cada tema.

 • ELEMENTS ADDICIONALS:

  inclòs

  · Plataforma e-learning amb la legislació i amplis continguts de suport.
  · Conferències gratuïtes relacionades amb làrea de formació.
  · Taller de planificació i organització personal.
  · Taller de comunicació oral.
  · Taller de redacció específica per a l’oposició.
  · Enviament d’informació important per als alumnes per correu electrònic i SMS.
  · Accés gratuït a la Mediateca de Magister (Espai Magister).
  · Consulta de dubtes per email o plataforma en línia.

 • TEMPS ADDICIONAL FORA DE CLASSE:

  inclòs

  · Simulacres de l’examen de l’oposició.
  · Curs gratuït de tècniques d’estudi / d’ansietat.
  · Pràctica de la defensa de la programació una vegada aprovat el primer examen.

Accés

Requisits Generals:

 1. Nacionalitat: haurà de concórrer alguna de les circumstàncies següents:
  1. Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d’algun Estat al qual sigui aplicable el Reglament (UE) número 492/2011 del Parlament europeu i del Consell de 5 d’abril de 2011 , relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres Estats parteix a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
  2. Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, els familiars del ciutadà de la Unió Europea o d’un altre Estat part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, quan l’acompanyin o s’hi reuneixin, en els termes que disposa l’article 2 del citat Reial Decret 240/2007. De conformitat amb el Reial Decret 276/2007 de 23 de febrer, aquells aspirants que no posseeixin nacionalitat espanyola i que del seu origen no es dedueixi el coneixement implícit de l’idioma castellà, o no posseeixin algun dels títols pels quals es poden considerar exempts , hauran de realitzar una prova per acreditar-ne la competència, tal com es desenvolupa a l’Annex II d’aquesta Resolució.
 2. Tenir complerta ledat mínima daccés a la funció pública i no haver assolit ledat màxima establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.
 3. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s’opta, així com posseir la capacitat funcional per a l’exercici d’aquestes.
 4. No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial. Els aspirants la nacionalitat dels quals sigui diferent de l’espanyola, han d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, a l’Estat, l’accés a la funció pública.
 5. No ser funcionari de carrera, en pràctiques ni estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari del mateix Cos al qual es pretén ingressar, llevat que es concorri al procediment per a l’adquisició de nova especialitat a què es refereix el Títol V del Reial Decret 276/2007 , de 23 de febrer. f) Atès que els llocs objecte de la present convocatòria tenen contacte habitual amb menors, l’ha d’acreditar el participant no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d’acord amb el que disposa l’article 13.5 de la Llei. Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

Requisits Específics:

  • Títol de Mestre o títol de Grau corresponent (Grau en Educació Infantil o Grau en Primària amb les diferents mencions).
  • Títol de Diplomat en Professorat dEducació General Bàsica.
  • Títol de Mestre d’Ensenyament Primari.

Important revisar sempre la normativa vigent i la darrera convocatòria del cos i comunitat en què oposita l’alumne.

Totes les condicions i requisits s’han de reunir en la data en què els terminis de presentació d’instàncies i s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

És recomanable disposar del nombre més gran de punts de formació.

A la calculadora de punts a www.magister.com/calculadora/pots comprovar els punts que tens i seguir les recomanacions per obtenir els que et falten.

Metodología

Per què escollir Magister?

 • Any rere any obtenim el nombre més gran d’aprovats amb plaça
 • 70 anys de dedicació exclusiva al professorat
 • Els nostres materials són la referència a la majoria de Tribunals d’Oposició
 • Som un equip de més de 300 prestigiosos funcionaris i professors universitaris
 • Preparem per a totes les comunitats autònomes
 • Cada any incloem nous pràctics, programacions i recursos
 • La nostra metodologia i materials permeten als opositors estalviar fins a un 50% del temps i obtenir els millors resultats
 • Realitzem un seguiment individual de l’alumne a través de simulacres d’exàmens, tutories, pràctics express, simulacres de la segona prova…

Per què és la millor oportunitat?

 • Fins al 2024 han anunciat la major oferta d’ocupació pública docent de la història: Més de 150.000 places
 • Serà la darrera convocatòria amb 25 temes, la següent passaran a ser 60 temes
 • Segurament sigui la darrera convocatòria de mestres amb el sistema actual d’accés
 • Volen incloure requisits o proves d’anglès i tecnologia en convocatòries futures
 • En algunes branques pot passar com a secundària 2018, que en algunes comunitats s’ha obtingut plaça amb un 5 en haver aprovat menys persones que les places que hi havia en algunes especialitats
 • Per a interinitats a la majoria de comunitats guarden la nota obtinguda a l’oposició fins a 10 anys

CONDICIONS ESPECIALS AQUESTA SETMANA

Puedes contactar con nosotros a través de los siguientes datos:
 • Gta. Cuatro Caminos 6/7, 28020 Madrid
 • 912 986 418
 • info@magister.es

Puedes contactar con nosotros a través de los siguientes datos:
 • Gta. Cuatro Caminos 6/7, 28020 Madrid
 • 912 986 418
 • info@magister.es